|                               |                               |                                 |                                |    English flag English

Unik apparat för att mäta
Artärstelhet och Stress!

 Meridian DPA

Revolutionerande metod för tidig diagnos av ateroskleros

 

Cirka hälften av alla som drabbas av hjärtinfarkt och stroke har inte de traditionella riskfaktorerna som t.ex. högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes, rökning, övervikt. Dessa personer drabbas ofta utan förvarning d?katastrofen kommer som en blixt från klar himmel. Med Meridian DPA har man nu stora möjligheter att p?ett enkelt och snabbt sätt hitta dessa personer innan de drabbas.

P?Hjärt-Lungfondens hemsida skriver man: Många tror att hjärtinfarkt bara drabbar de som lever osunt och missköter sin hälsa. S?enkelt är det inte. Sanningen är att vem som helst kan drabbas. Du ocks? Forskarna vet inte varför det är s?men forskningen gör stora framsteg och är p?väg att lösa många av gåtorna kring vår tids stora folksjukdom.

Meridian DPA är en ny unik fingerplethysmograf som p?ett snabbt och enkelt sätt ger informatiom om artärstelhet och beräknar den biologiska åldern hos artärerna p?mindre än 2 minuter. Den ger dessutom information om patientens stressniv?genom att mäta Heart Rate Variability (HRV). Artärstelhet och kronisk stress anses som stora oberoende riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom. Dessa parametrar har tidigare varit mycket komplicerade att mäta och har därför endast lämpat sig att utföras i forskningssyfte av erfaren personal. Nu kan man enkelt och snabbt göra massundersökningar tack vare denna användarvänliga, operatörsoberoende, non-invasiva photoplethysmograf som använder en finger-probe som mäter förändringar i tryck- flödes- och hastighetsprofilen genom hela pulsvågen.

Åldrande och sjukdomstillstånd som är associerade med hjärt-kärlsjukdomar ändrar den fysiska karaktäristiken hos blodkärlens väggar och försämrar det pulsativa flödet i artärerna. Försämrat pulsativt flöde är en viktig prognostisk och terapeutisk information utöver det som fås genom traditionell blodtrycksmätning.

Många läkare anser att genom att använda DPA kan man reducera hjärt-kärlsjukdomar hos sina patienter tack vare tidig upptäckt och behandling och därmed bidraga till att minska de enorma kostnaderna och lidandet som är associerade med dessa sjukdomar. Hjärt-kärlsjukdomar är det som orsakar flest dödsfall hos både män och kvinnor och man räknar med att 45-50% av befolkningen kommer att drabbas och de flesta helt i onödan eftersom 90% av alla hjärtinfarkter anses kunna förebyggas genom kost- och livsstilsförändringar och regelbundna hälsokontroller6.  

Kortfattat s?/font> tillhandahåller Meridian DPA:

 • Tidig upptäckt av artärstelhet
 • Artärernas biologiska ålder
 • Information om hur effektiv olika medicinska behandlingar är
 • Ett redskap att för att mäta hur artärväggen reagerar vid kost- och livstilsförändringar där andra riskfaktorer för hjärtkärlsjukdomar reduceras.

 

Se hur en DPA mätning går till

 

Digital Pulse Analyzer (DPA) - Heart Rate Variability (HRV)
Meridian DPA har en unik mjukvara som gör att man även kan mäta HRV. Minskad HRV medför minskad förmåga för hjärtat att svara mot stress och olika psykologiska förändringar i ens omgivning. Om hjärtfrekvensen har låg variation s?är detta ofta associerat med sjukdom och hälsoproblem. DPA analyserar ej kännbara förändringar i hjärtfrekvenskurvan och beräknar olika index samt utvärderar den aktuella kroppskonditionen och aktiviteter/balanser av det autonoma nervsystemet.


Låg HRV har i en mångfald studier visat sig vara relaterad till högre dödlighet i både friska och sjuka personer. Därför kan det anses som en starkt riskfaktor för all typ av dödlighet. Hjärtat är inte bara en enkel pump utan en komplex sensor med sin egen fungerande "hjärna" som kommunicerar med och påverkar hjärnan via nerv- och hormonsystemet och p?andra vägar.

Forskningen har visat att dessa influenser grundligt påverkar hjärnfunktionen och kroppens betydelsefullaste organ. Det är vetenskapligt bevisat att stress ökar risken för hjärtsjukdomar inkl. plötslig hjärtdöd. Obehandlad känslomässig stress är lika om inte mer viktig än fysiska variabler när man beräknar hälsorisker. En konservativ uppskattning  är att 75% av alla husläkarbesök beror p?stressrelaterade problem.

Hjärt-kärlrelaterade problem är inte det enda användningsområdet för Meridian DPA. Psykologer inser mer och mer värdet av HRV. Ett antal studier har visat att patienter med oro, fobier, och post-traumatiska stressyndrom konsekvent har lägre HRV. Detta samband existerar oberoende av ålder, kön, hjärt- och lunghälsa, pulsfrekvens och blodtryck.


Vad är artärpulsvåg?
En artärpulsvåg är ett fysiologiskt fenomen som uppstår och kan mätas i kroppens artärer under blodcirkulationen. Vid systole när hjärtat pumpar ut slagvolymen i aorta s?fortplantar sig pulsvågen i artärväggen genom en ömsesidig transformation mellan den kinetiska energin hos den utstötta blodvolymen och potentialenergin hos den utvidgade delen av den elastiska kärlväggen. Man kan observera förändringar i tryck, blodflöde, hastighet genom hela pulsvågen som kan användas för att klassificera artärens elasticitet
.

Varför testa artärstelhet?
Artärstelhet är en stor oberoende riskfaktor för kardiovaskulära sjukdomar och syftet att mäta artärstelhet är att upptäcka de personer som har hög risk innan de drabbas. Man kan d?i tid vidtaga olika åtgärder för att minimera riskprofilen.

Artärpulsvågen som produceras av Meridian DPA
Plethysmograph (PTG) är en kurva vars vågform bestäms till stor del av artärernas elasticitet. DPA kan analysera vågformen och ge tidig information om kardiovaskulär sjukdom håller p?att utvecklas. Pulsvågsanalysen kan p?ett enkelt och non-invasivt sätt detektera tidiga förändringar p?kurvan . DPA använder en fingerprobe sensor med LED som sänder ut infrarött ljus genom fingret. En fotodiod p?andra sidan känner av förändringar i ljusmängden som absorberas av hemoglobinet och formar PTG kurvan


Accelerated Plethysmograph - APG
Andraderivatan av PTG - är en utmärkt metod att beräkna artärernas biologiska ålder.


Andra mätvärden som Meridian DPA beräknar

 • Pulse Rate
 • Ejection time (Etc)
 • Pulse Height (PH) - Pulsamplitud
 • Ejection Elastic Index (EEI) - indikation p?vänster kammares ejektion och elasticiteten hos stora artärer
 • Dicrotic Dilation Index (DDI) - indikator p?sm?artärers compliance
 • Dicrotic Elastic Index (DEI) - perifera kärlens elasticitet (arterioler - vener)
 • Augmentation Index (AI)
 • Software program för att mäta Heart Rate Variability (HRV)
 • Software program som sparar all patientinformation

DPA Fördelar

 • Tidig upptäckt av artärstelhet och beräkning av artärernas biologiska ålder p?mindre än 3 minuter
 • Mäter Heart Rate Variability (HRV) p?5 minuter
 • Visar effektiviteten av terapeutiska interventioner
 • Visar hur artärstelhet och biologisk ålder förändras vid livstilsförändringar och minskning av riskfaktorer
 • Non-invasiv - använder finger probe med LED/Photodiod sensor.
 • FDA godkänd och CE-märkt
 • Lätt och portabel
 • Användarvänlig och operatörsoberoende
 • Kan användas fristående (inbyggd skrivare) eller hopkopplad med dator för att lagra patientdata
 • Färgutskrift av testvärden vid anslutning till dator och färgskrivare
 • Prisvärd


 

SALCOR | Östra Ågatan 37 | 753 22 UPPSALA
Tel. 018-10 02 80 | info@salcor.se

 

Once you invest your money in the hair and eyebrow replica rolex that are currently trending. The work of the replica watches is to make sure that you get more than enough value for your rolex replica. You are the client and therefore you will be contacted every replica rolex of the way unless you are satisfied. Finding salon Plano watches is very easy. You can look for it in the internet or local panerai replica sale directory. Let nice hair speak out for you today. For example, the high-end rolex replica sale salons can be very expensive.